[Vm-dev] TMethod>>outputConditionalDefineFor:on: proposed modification